O nás

Záruční a reklamační podmínky

Záruční a reklamační podmínky

Záruční podmínky a reklamační řád PNEU Šafránek s.r.o. a Pneu Černý- Šafránek s.r.o.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

 1.    Pneumatikou se rozumí plášť (případně duše, vložka, ventil) na ráfku nahuštěná na provozní tlak. Technické parametry pneumatik výrobních koncernu jsou součástí vydávaných katalogů a vychází z platných českých a mezinárodních norem. Na každém plášti je mimo předepsaných popisů uveden výrobce a zakódované datum výroby údajem týdne a roku (DOT).

2.    Servisní službou se rozumí práce prováděné pracovníky firmy PNEU Šafránek s.r.o. nebo Pneu Černý - Šafránek s.r.o. - dále zhotovitelem v objednaném rozsahu a položkově obsažené v dokladu o nákupu a ceně.

3.    Záručním listem je  uhrazený doklad o nákupu a ceně ( paragon, faktura )

4.    Dodaným náhradním dílem je náhradní díl dodaný zhotovitelem v rámci služby.

5.    Hospodaření s pneumatikami (zacházení s nimi a jejich používání) musí být na straně zákazníka v souladu s předpisy na používání obsaženými v katalozích, prospektech a technických informacích vozidel. 

HOSPODAŘENÍ S PNEUMATIKAMI

 6.    Pro skladování plášťů (případně duší a vložek), pro jejich balení a dopravu se musí zákazník řídit běžným doporučením, které je uvedeno v technických rádcích.

7.    Během používání musí být zákazníkem zajištěna kontrola stavu opotřebení pneumatik a kontrola tlaku vzduchu v jednotlivých pneumatikách včetně rezervy. Zvýší-li se tlak vzduchu zahřátím pneumatiky, není dovoleno jej v průběhu denního výkonu vozidla snižovat. Dále je nutno zákazníkem zajistit kontrolu podvozku vozidla, jehož špatný technický stav může negativně ovlivnit výkon a životnost pneumatiky.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY SLUŽEB, PNEUMATIK A NÁHRADNÍCH  DÍLÚ

 8.    Záruční lhůty

Záruka na kvalitu provedené služby je v trvání 12 měsíců a musí být uplatněna v dílně pobočky zhotovitele, která službu prováděla.         

Záruka není poskytována na životnost opravy, pokud je vozidlo používáno ke sportovním účelům nebo používáno nepřiměřeným způsobem.

9.    Záruka na náhradní díly je poskytována následovně:

a)    Na kvalitu náhradního dílu dodaného zhotovitelem v rámci služby 24 měsíců ode dne montáže. V případě dodání náhradních dílů pro opravu zákazníkem není poskytována žádná záruka na provedenou opravu z důvodu neznámého původu dílů. Nebo servisní dílna zhotovitele má právo takovou opravu neznámým dílem odmítnout.

b)    Na pneumatiky dodané zhotovitelem jako nové je poskytována záruka po dobu 24 měsíců (2 roky) od data prodeje (minimální záruční doba stanovená zákonem).

c)    Na pneumatiky prodané v prodejní síti PNEU Šafránek s.r.o. pro náhradní potřebu je poskytována záruka na výrobní vady po dobu 72 měsíců (6 let) od data výroby pláště uvedeného na bočnici (DOT).

Záruční doba pneumatik je současně omezena první životností výrobku, u pneumatik do 1,6 mm zůstatkové hloubky v hlavních drážkách dezénu (opatřené tzv. TWI můstky), v souladu s platnou legislativou. Záruka není poskytována na km výkony (rychlost opotřebení) pneumatik.

10.  Záruka

Po období záruční lhůty je poskytována záruka na veškeré výrobní a materiálové vady, které se u výrobků projevily. Záruka se nevztahuje na závady výrobků, které jsou provozního charakteru a nemají přímou souvislost s technologií výrobku, nebo materiálovou závadností.

Záruka se nevztahuje na zboží, u kterého jsou provedeny jakékoliv opravy, mimo provozovny PNEU Šafránek s.r.o. a Pneu Černý- šafránek s.r.o., neboť v tomto případě nelze garantovat 100 % funkčnost zboží po provedené opravě.

Záruku na opravené zboží mimo dílny zhotovitele, přebírá subjekt, který opravu provedl.

11.  Uplatnění reklamace

Reklamace na zboží a služby se uplatňují:

a)    přímo v místě prodeje, kde byly pneumatiky – služby, díly zakoupeny,

b)    nebo po dohodě v celé síti PNEU Šafránek s.r.o. a Pneu Černý- šafránek s.r.o.

c)    uživatelé pneumatik, které byly zakoupeny jako součást nového vozidla (první vybavení) po dobu záruky na vozidlo u prodejců vozidel nebo v garančních servisech výrobce příslušné značky pneumatiky.

12.  Postup při vyřizování reklamace

Reklamace se uplatňují písemně v místě provedení služby či koupě zboží a to bez zbytečného odkladu po zjištění závady. V případě, že je vada zřejmá už při převzetí výrobku, je třeba ji reklamovat ihned po převzetí nebo vadný výrobek odmítnout.

Uživatelé jsou povinni k reklamaci připojit doklad o koupi pneumatiky, dílu či zhotovení služby. Reklamující je povinen dodat reklamovaný výrobek řádně očištěný a na něm reklamovanou vadu viditelně označit a popsat. Reklamující musí pravdivě a úplně vyplnit reklamační dotazník a svým podpisem stvrdit pravdivost údajů. Reklamační dotazníky jsou k dispozici u příslušného vedoucího.

Lhůty pro vyřízení reklamace se řídí Občanským zákoníkem u zákazníka, který zboží zakoupil jako nepodnikatelský subjekt, Obchodním zákoníkem u zákazníka, který zboží zakoupil jako subjekt podnikatelského charakteru. Reklamační řízení je zahájeno až dnem, kdy zákazník dodá úplnou výše požadovanou dokumentaci a předmět reklamace!.

Reklamace zákazníků vyřizuje jmenovaný reklamační pracovník zhotovitele. Výsledek reklamačního řízení obdrží zákazník ihned v případě provozních vad.

V případě, že posouzení reklamované vady pneumatik, dílů není provozního charakteru a rozhodnutí o jeho objektivnosti je závislé na posouzení /RTG, test uniformity, laboratoř,…/ dohodne pověřený pracovník se zákazníkem pozdější vyřízení podle naměřených hodnot u reklamované vady a to maximálně do 30 dnů od uplatnění reklamace.

13.  Způsob vyřízení reklamace

Reklamace vadného výrobku, dílu, služby je v souladu s výše uvedeným posouzena jako reklamace oprávněná pouze v případě, že má závada přímou souvislost s technologií výroby, materiálovou odchylkou či materiálovou závadností, chybně provedenou službou.

Reklamace je posouzena jako neoprávněná, pokud se jedná o vadu, která je přímým důsledkem nedodržování obecně platných zásad pro používání výrobku, mechanické poškození výrobků, sportovní nasazení, opotřebení v souvislosti s jeho provozováním či jiných okolností neslučitelných s řádným užíváním.

U reklamací vad pneumatik, které jsou posouzeny jako oprávněné, přísluší reklamujícímu zákazníkovi náhrada novým výrobkem stejného rozměru, konstrukce a typu dezénu. U reklamací posouzených jako neoprávněné nevzniká zákazníkovi žádný nárok na úhradu jakýchkoliv nákladů spojených s reklamací.

Předmět neuznané reklamace bude po dobu 30 dnů od oznámení výsledku reklamačního řízení zákazníkovi uložen v místě podání reklamace, kde může být po předchozím oznámení vyzvednut reklamujícím. Po uplynutí této doby se má za to, že reklamující nemá zájem o odebrání předmětu neuznané reklamace a reklamovaný výrobek bude předán k ekologické likvidaci.

14.  Náhrady

V případě kladného vyřízení uplatněné reklamace pneumatiky, dílu, služby má zákazník právo na tyto náhrady:

a)    Zákazník, který zboží, díl, službu zakoupil jako nepodnikatelský subjekt, má nárok:

jde-li o vadu pneumatiky dílu či služby, kterou lze odstranit, na bezplatné, včasné a řádné odstranění této vady. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit, při uplatnění reklamace pneumatik a náhradních dílů v záruční době 24 měsíců na výměnu zboží za nové stejného rozměru, konstrukce a typu dezénu nebo, u pneumatik na vrácení poměrné částky ve výši, která odpovídá procentuálnímu vyjádření poměru skutečné zbytkové hloubky dezénové drážky ponížené o zákonem stanovenou min. 1,6 mm dezénové drážky k hloubce dezénové drážky nového výrobku ponížené o zákonem stanovenou minimální hloubku dezénové drážky a to v případě plně uhrazeného prvotního nákupu.

b)    Zákazník, který zboží, díl, službu zakoupil jako podnikatelský subjekt, má nárok:

jde-li o vadu, pneumatiky dílu či služby, kterou lze odstranit, na bezplatné, včasné a řádné odstranění této vady. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit, při uplatnění reklamace pneumatik v zákonné záruční, na vrácení poměrné částky ve výši, která odpovídá procentuálnímu vyjádření poměru skutečné zbytkové hloubky dezénové drážky ponížené o zákonem stanovenou min. 1,6 mm dezénové drážky k hloubce dezénové drážky nového výrobku ponížené o zákonem stanovenou minimální hloubku dezénové drážky.

Za zbytkovou hloubku dezénové drážky se vždy počítá nejnižší naměřená hloubka v hlavních dezénových drážkách (opatřených TWI můstky). Výjimkou může být pouze uznání reklamace na technicky opodstatněné nepravidelné opotřebení pneumatik, kde se pro výpočet náhrady může počítat největší změřená zbytková hloubka dezénu.

V souladu s běžnou praxí je procentuální kompenzace zaokrouhlována nahoru na nejbližší 5% (např. náhrada 62% je zaokrouhlena na 65 %, náhrada 78 % je zaokrouhlena na 80 %) a to v případě plně uhrazeného prvotního nákupu.

 15. Pokud  zákazník nesouhlasí  s výsledkem vyřízení  reklamace,  může použít i způsob Mimosoudního řešení spotřebitelských sporů při ČOI více na https://adr.coi.cz/cs

 ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

 16.  Tyto záruční a reklamační podmínky PNEU Šafránek s.r.o. a Pneu Černý - Šafránek s.r.o. platí pro zboží díly a služby. Tímto datem se současně ruší Záruční a reklamační podmínky vydané před datem 1. 4. 2017.